انجمن گلف NCGU

مسلخ کرونا برای کودکان ۳ تا ۹ ساله ایرانی

مسلخ کرونا برای کودکان ۳ تا ۹ ساله ایرانی

نشانه های تاخیرهای رشدی کودکان ایرانی در سن 3 تا 9 سالگی در دوران کرونا حاکی از شرایط بغرنجی است که باید بصورت جدی مدنظر قرار گیرد چونکه مطالعات نشان می دهد کودکان 3 تا 7 سال ایرانی در وضعیت بسیار ضعیف نسبت به میانگین نمره تبحر حرکتی قرار دارند و کودکان 7 تا 9 سال گرفتار تاخیر 2 ساله در مهارت های جابجایی و تاخیر یک ساله در مهارت های توپی هستند.به گزارش انجمن گلف به نقل از ایسنا، آمار رسمی نشان میدهد که در ایران تا به امروز بیش از ۷.۲ میلیون مبتلا و حداقل ۱۴۱ هزار نفر فوت ناشی از شیوع ویروس کرونا گزارش شده است و این میزان شیوع بالا و همین طور مخاطرات موجود منجر به آن شد که در همان اوایل بروز و شیوع ویروس در ایران مقامات بهداشتی به این نتیجه برسند که با اهمیت ترین شیوه مقابله کاهش اجتماعات و قرنطینه خانگی است و به دنبال آن تمامی مدارس، فضاهای ورزشی دولتی و خصوصی و حتی پارک ها و بوستان ها به تعطیلی کشید و مردم به ناچار خانه نشین شدند.
بر اساس طرح ملی بازی و نشاط کودکانه که از طرف فدراسیون ورزش های همگانی انجام شده و بصورت اختصاصی در اختیار ایسنا قرار گرفته آمده است: در این ایام بااینکه توجه جهانیان به درستی روی اقدامات پیشگیرانه برای کاهش انتقال و همین طور اثرات اقتصادی بیماری کرونا ویروس متمرکز شده بود اما به هیچ وجه نباید از اثرات روانی، جسمانی، حرکتی و حتی شناختی که شرایط حاکم می تواند بر انسان ها داشته باشد، غافل شد.
در این بین کودکان یکی از حساس ترین گروههای سنی بودند که به شدت در معرض تبعات ثانویه همه گیری ویروس در جهان قرار داشتند و اثرات جانبی قرنطینه های طولانی مدت خانگی را می توان در دو بعد رفتار حرکتی و سلامت روان بررسی کرد. در بعد رفتارهای حرکتی در این ایام، کم تحرکی غالب شده و امکان ایجاد عادت های بدرفتاری نیز وجود دارد و همین طور در بعد سلامت روان، شرایط قرنطینه طولانی منجر به ایجاد استرس و اضطراب و تله های لطمه پذیری می شود.
در مجموع این شرایط منجر به از دست رفتن فرصت های طلایی توسعه مهارت های حرکتی کودکان شده است و در وضعیت قرنطینه حدودا تمامی دانش آموزان از سنین مهدکودک تا سال آخر دبیرستان، خانه نشین شدند. تعطیلی مدرسه و سایر اماکن بطور اساسی زندگی کودکان و خانواده های آنان را مختل کرده و ممکن بود عواقبی جبران ناپذیر بر سلامتی کودکان داشته باشد، بدین سبب ضرورت این مساله به خوبی مشخص است که انجمن های در رابطه با حوزه کودکان باید این مخاطرات را به خوبی شناسایی و در راستای کاهش لطمه های ناشی آن تلاش می کردند.
با گذشت حدودا یک سال از زمان شیوع پاندمی در پی تلاش جهانیان برای مقابله با وضع موجود، مطالعات گسترده ای در تمامی حوزه ها صورت گرفت و در این بین باتوجه به تغییرات به وجود آمده در سبک زندگی خانواده ها و همین طور اعمال محدودیت های مکرر و طولانی مدت توسط دولت ها، یکی از حساس ترین گروههای سنی که علاوه بر خطر مبتلاشدن به ویروس در معرض خطرات ثانویه پاندمی قرار داشتند، کودکان بودند.
کودکان در کنار از دست دادن فرصت های تحرک، بازی، آموزش، ارتباط اجتماعی، طبیعت گردی، کاوش در محیط و... درحال سپری کردن فرصت طلایی رشد همه جانبه خود در زمینه های حرکتی، جسمانی، شناختی، روانی، عاطفی و اجتماعی بودند، بدین سبب به سرعت این زنگ خطر برای جهانیان و خصوصاً فعالان حوزه سلامت و آموزش کودکان به صدا در آمد و اهمیت توجه ویژه به کودکان در این ایام پر رنگ شد.
در زمان قرطینه های طولانی مدت خانگی کودکان در معرض بی تحرکی شدید قرار گرفته و در هیچ نوع فعالیت ورزشی شرکت نداشتند و در کنار آن میزان قابل توجهی از استرس و اضطراب را از محیط خود دریافت می کردند، بدین سبب استفاده از روش های مناسب بمنظور غنی سازی حرکتی زندگی کودکان و فراهم کردن ساعات شاد و پرنشاط بمنظور کاهش اضطراب کودکان بسیار سودمند بود.
باتوجه به وضعیت به وجود آمده پژوهشگران و صاحب نظران حوزه رشد حرکتی کودکان در تلاش بوده تا با ارائه برنامه های مناسب به کوکان کمک کرده و از تبعات ثانویه پاندمی کاهش دهند، بدین سبب انجمن توسعه ورزش و فعالیت بدنی کودکان فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری اسلامی ایران تالش کرد با طراحی و اجرای بازی های هدفمند حرکتی در منزل با هدف افزایش میزان فعالیت بدنی کودکان ایرانی در قالب طرح "بازی و نشاط کودکانه" گام بلندی در راستای کاهش تبعات پیش روی کودکان در زمان پاندمی کووید بردارد و بصورت علمی تاثیر این طرح ملی را بر عملکرد حرکتی کودکان ۳ تا ۹ سال ایرانی مورد بررسی قرار دهد.
باتوجه به اهداف طرح، در خلال اجرای پروتکل و انجام مداخله موثر بمنظور افزایش سطح فعالیت بدنی کودکان ۳ تا ۹ سال کشور، ارزیابی های موردنظر نیز بوسیله دو آزمون استاندارد بین المللی رشد حرکتی با هدف تعیین میزان تاخیرهای رشدی (۳ تا ۷ سال) و همین طور بررسی کیفیت رشد مهارت های درشت کودکان (۷ تا ۹ سال) صورت و در جهت بررسی وضع موجود و همین طور میزان اثربخشی برنامه مداخله ای مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
در فاز تعیین سطح رشد حرکتی کودکان ۳ تا ۷ سال ایرانی میانگین نمره تبحر حرکتی کودکان در آزمون برابر با ۸.۵ گزارش شد. مقایسه نمرات کسب شده در آزمون با نرم های استاندارد نشان داد که ۱۹.۴ درصد کودکان در وضعیت بسیار ضعیف، قرار داشتند که در مقایسه با میانگین های گزارش شده کشورهای پیشرفته جهانی (۵ تا ۶ درصد) در وضعیت غیر کرونا، نشان از تاخیرهای رشدی کودکان ایرانی دارد.
همچنین نتایج آزمون برای کودکان ۷ تا ۹ سال حاکی از تاخیر ۲ ساله کودکان در مهارت های جابجایی (دویدن، پریدن، یورتمه و... ) و تاخیر یک ساله در مهارت های توپی (ضربه فرهند، دریبل بسکتبال و پرتاب از بالای شانه و...) بود و این نتایج می تواند زنگ خطری برای مسئولان و والدین ایرانی باشد. باید توجه داشت که میزان گزارش شده نسبت به نرم های جهانی بسیار ضعیف و به کارگیری روش هایی جهت توسعه هرچه بیشتر رشد حرکتی کودکان ایرانی امری بسیار لازم است که باید مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.
همانطور که نتایج این طرح نیز نشان داد، بی گمان یکی از راه های بهبود سطح مهارت های حرکتی پایه کودکان مشارکت آنها در کارهای بدنی و بازی های حرکتی است و نتایج طرح حاضر نشان داد که شرکت در ۲۴ جلسه بازی هدفمند طراحی شده برای اجرا در خانه در زمان قرنطینه مربوط به پاندمی کویید تاثیر مدلول داری بر چالاکی دستی، مهارت های دریافت و پرتاب، تعادل ایستا/پویا و بطور کلی سطح مهارت حرکتی کودکان ایرانی داشت و این نتایج حاکی از کسب موفقیت در اجرای طرح ملی بازی و نشاط کودکانه بود و نشان داد که شرکت در تمرینات و بازی های طراحی شده منجر به بهبود فاکتورهای رشد حرکتی کودکان می شود.
در مجموع نتایج حاصل، حاکی از موفقیت اجرای طرح ملی "بازی و نشاط کودکانه" بود و نشان داد که شرکت در این طرح علاوه بر افزایش سطح فعالیت بدنی در زمان قرنطینه خانگی، منجر به بهبود چالاکی دستی، مهارت های دریافت و پرتاب، تعادل ایستا/پویا و بطور کلی سطح مهارت حرکتی کودکان مشارکت کننده می شود و همین طور نتایج طرح حاضر زنگ خطر در حوزه سطح پایین میزان مهارت حرکتی کودکان ایرانی را به صدا درآورد و مشخص شد که میزان تبحر حرکتی کودکان ایرانی نسبت به نرم های موجود بسیار پایین است و جهت مقابله با وضعیت موجود برنامه ریزی دقیق و مشارکت تمامی دستگاه های ذیربط بسیار لازم است.1401/04/17
14:38:43
0.0 از 5
401
تگهای خبر: آموزش , بازی , بسكتبال , تمرین
این مطلب انجمن گلف را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
انجمن گلف
ncgu.ir - مالکیت معنوی سایت انجمن گلف متعلق به مالکین آن می باشد